Hírek, Aktuális

MÁGUSOK • MAGIK ~ Az Igazi Pálos Rend Eredete

2018. november 04., 21:32

Zarathustra évezredeken keresztül sem halványuló bölcsességét bizonyítja, azaz egyszerű törvény, az emberiség legelső erkölcsi „kódexe” [Aveszta], miszerint a boldog és elégedett élet alapfeltételei: „Jó Gondolatok, Jó Szavak és Jó Tettek.”, amely a Természet és a KozmiKus Renddel [„ASA”] való összhangot fogalmazza meg a maga egyszerű tömörségében. „Asem Vohu” - „a KozmiKus Rend a legjobb minden jó dolgok között.” - „Az Igazságosság a Legjobb Jóság.”

Zarathustra évezredeken keresztül sem halványuló bölcsességét bizonyítja, azaz egyszerű törvény, az emberiség legelső erkölcsi „kódexe” [Aveszta], miszerint a boldog és elégedett élet alapfeltételei: „Jó Gondolatok, Jó Szavak és Jó Tettek.”, amely a Természet és a KozmiKus Renddel [„ASA”] való összhangot fogalmazza meg a maga egyszerű tömörségében. „Asem Vohu” - „a KozmiKus Rend a legjobb minden jó dolgok között.” - „Az Igazságosság a Legjobb Jóság.” 

Epiphanius egyházatya így világítja meg: »a hellének ezt a Nemrotot tartják Zoroasternek, aki tovább költözvén a keleti részek felé Baktriának [mai Afganisztán, Üzbegisztán és Tádzsikisztán határvidéke] alapítója lőn.« Én meglátásom és pár forrás arra mutat hogy maga a ZarathustRa =  Zagrosz-hegység, származási helyét jelöli.

 

Ugyanezt mondja Isidorus Hispalensis (De Asia XIV.3.) »Először Perzsiában keletkezett a magika mesterség, ahová ugyanis az óriás Nemrót a nyelvek összezavarodása után elment volt.«
 
Idézzük Kézait: »…Vissza kell térnünk Menroth óriásra, ki a nyelvek megkeződött összezavarodása után Eviláth földére méne, mellyet ezidőben Persie tartományának neveznek, és ott Eneth-től két fiat nemze, Hunort tudniillik és Magort, kiktől a hunok vagy magyarok származtak.«
 
Eviláthról tudnunk kell, hogy a görög-római világban létezett egy Kis- és egy Nagy-Eviláth. Az ókorban ezt az országot Hunniának nevezték, Kosmos Indikopleustes 510-ben beutazta Dél-Ará­biát, Abessziniát és Indiát s Keresztény topog­ráfia c. művében egy helyütt ezt írja: »India és Hunnia, vagyis Eviláth.« (A könyv 1527-ben jelent meg Baselben.)
 
Turul NemzetsÉg: „Az évszázadok hírnökei és a hírek elmondói ilyenképpen adják elő; a régi időkben a Madzsar [Magyar] törzs nemzetsége Nemród [Nimród/Nemroth/Ménrót] gyermekeitől származott. Nemródnak volt egy Ankisza nevű felesége, s ettől a feleségétől két fia született. Az egyiket Magornak, a másikat Hunornak hívták. Ők voltak Nemród első fiai és állandóan atyjuk palotájában tartózkodtak.”
 
„Hunor népét Adzsem [Perzsia] támadás érte, minek következtében ezen nép felkerekedett és Pannonija tartományba költözött. Amikor abba a tartományba érkeztek, látták, hogy csodálatosan bőséges folyamai vannak nagy számban, sok gyümölcse és bő termése van annak az országnak, és az Ő NYELVÜKÖN, Hunor népének a nyelvén beszélnek az ottani népek.
 
„Ezt követően a [Pannoniai hunok] kémeket küldtek a keleten maradt hunokhoz azzal a megbízással, hogy az ottani bégek gyűjtsenek katonákat, és jöjjenek be, ebbe a gazdag országba. Így az egész ország [Pannonia] Hunornak, Nemród fiának alattvalója lett.” - Tarih-i Üngürüsz [A magyarok története]
 
Tudd meg, hogy mit adtunk szellemiekben a világnak, és mit sajátítottak ki tőlünk a vallásos alkotásban. Az Istennel való „SzövetsÉg” eszméjét a Méd-Pártus-Szkíta Zarathustra [Nimród/Nemroth/Ménrót] hirdette meg először, melyet Noéval kötött az Isten. Jézus ezt az Ős-Szövetséget újította fel az „utolsó vacsora” borában az ő vérével, mintegy vérszerződéssel. A mi őseink voltak évezredek óta az igazi keresztények, mert viselték az isteni védelem jelképét, az egyenlő szárú keresztet [körösztöt/körosztót.] EgyeTemes FényKöröszténysÉg
 
J. D. Anderson a londoni egyetemen a keleti tudományok professzora azt tanítja: „A jelenlegi összes nagy vallások felismerhetően csak a vetületei egy ősi egyetemes vallásnak.”
 
A teológia és a történelemtudomány szerint ez az egyetemes vallás a legrégibb kultúrájú népnek, a mi Hun-Szkíta-Magyar őseinknek vallása volt, melyet egyenesen az élő Isten nyilatkoztatott ki évezredeken át az Ő nagy fiainak, kiket a történelem Zarathustra, Buda [Buddha], Jézus és Mani néven [mágus átlényegülés] tart nyilván, akik mind a mi Hun-Szkíta-Magyar népünk NAP gyermekei, az őshit szerint Isten fiai voltak. A magyar vallás/vállalás tehát nem szekta, hanem alapvallás, Isten által kinyilatkoztatott ősvallás, melyet Zarathustra [Nimród/Nemroth/Ménrót] megreformált, az Isten munkatársaivá szerződtetve az embert, legyőzni az ármányt és uralomra juttatni az erényt. Jézus ezt a szövetséget pecsételte meg az ősi Szkíta szertartással, tanítványain keresztül mivelünk is.
 
Az arab apokrif evangélium szerint már Zarathustra megjövendölte, hogy eljön Jézus. Ezen arab ev. VII. része így írja: Lőn, hogy amikor az Úr Jézus Júdea Betlehemében Heródes király idejében, megszületett, íme, mágusok jöttek Jeruzsálembe, amint azt előre megmondta Zarathustra. Az a Zarathustra, ki megalkotta, létrehozta a Zend [Aveszta] jelentése: törvény című, nevű „egyik” legrégibb Szent írást. A Zoroasztrianizmus Szent Könyve. Ez a legelső Szent Könyv („egyelőre”) és ez az emberiség történelmének leggazdagabb „Enciklopédiája”. Ugyanakkor nem más ez, mint a HUN Népcsoportunk ősi vallása.
 
Eliade szerint a Termékeny Félholdról származtak azon alapimpulzusok, amelyek alapvető hatással voltak az indiai és kelet-ázsiai értékrend kialakulásának folyamatára, amelyeket viszont Zoroaszter szelleme termékenyített meg, és mivel az indiai-kínai szellemiség morális alapjai végeredményben ugyanazok, mint amelyek alapjaihoz a kvantumfizika formájában ért el a nyugati világkép, következésképp az évezredekkel ezelőtti ős-eurázsiai szellemiség nem ok nélkül határozható meg kvantummorálként is csakúgy, mint India és Kelet-Ázsia szellemisége. Az évezredekkel ezelőtti zoroaszteri szellem erőteljes misszionárius-tevékenységet folytatott, amely tevékenység eredményeképpen alakult ki azon „Dharma” illetve „Tao” jellegű törvényszerűséggel jellemezhető organikus rend, amelynek jóvoltából megszülethetett az ősi eurázsiai egység az Indus-völgy, Mezopotámia, Óegyiptom, Óeurópa és a Sárga-folyam civilizációja között, amely a helyi formális különbségek ellenére tulajdonképpen egy folyamatosan összefüggő, egyetlen egészet alkotott.” - Lépő Zoltán
 
„Justinus írásaiból tudjuk, hogy a pártus királyokat, akik magukat Mithra [Mithrász] Napisten [Igazság Harcosa] inkarnációjának és a nap és hold testvérének nevezték, koronázásuk előtt egy barlangba vonultak vissza, ahol szent életű Pártus és Méd Mágusok közreműködésével a Szkíta misztériumokba történő beavatásnak vetették magukat alá. E megrázó és tisztító szertartást követően három mágus járult az újonnan beavatott trónvárományos elé, hogy értékes, királynak kijáró ajándékokkal, mint egy (lélekben) újszülött gyermeknek hódoljanak. A karácsonyi történettel összefüggő párhuzamok nem csak feltűnőek, hanem valósággal megdöbbentőek. [Jézushoz érkező három Pártus-Méd Mágus]
 
Három Méd-Pártus-Szkíta Mágus - A ravennai S. Apollinare Nuovo bazilika falán látható híres mozaik

A barlangban történő beavatási szertartás egyértelmű egyezéseket mutat a magyar alapítású pálos rend azonos rítusaival, akik az alapítás helyén, a szent övezetnek számító Pilis-hegységben tartották fönn központjukat, melynek csúcsán, Dobogókőn helyezkedik el a világ szívcsakrája, melyet a Dalai Láma is elmélkedés szándékával fölkeresett. A tibeti és egyiptomi beavatási szertartással is kimutathatóak egyezések. Hogy az egyiptomi beavatási gyakorlat említése mennyire nem légből kapott, alátámasztja a tény, hogy a Boldog Özséb által alapított magyar pálos rend magát az egyiptomi Királyok Völgyében élő Remete Szent Pál szellemi örökösének tartotta.” - Lajdi Péter
 
A magyar nyelv az egyetlen beszélt nyelv a világon, amelynek Fény természete van. Minden szónak két jelentése van mint a fénynek. Anyagi és hullám természete van. Például főnév és ige, nő és nő. A magyar nyelv sajátossága, hogy a beszélő partnert partnernek tekinti. Tudom, hogy tudja.” - Teller Ede
 
MAG Népe - MAGi - MAGia - MAGas - MAGos - MAGus - MAG Ős - MAGog - MAG Őr - MAGor - MAGur - MAGar - MAGyar - Megyer - Meder - Méd - MediCus [Medi Kus], MagiKus, KozMiKus REND MAG UR RA.
 
„A MAG az IsTen Igéje.” [Lukács 8:11] „MAG” szógyökű szavak jelentései:
 
MAG/MAGZAT - magyar = az élet alapja, kezdete.
MAGNA - ang., fr., lat.,szláv, gör. = nagy, hatalmas.
MAGISTRATE - ang., fr., lat.,szláv, gör. = elöljáró, hatalmasság.
MAGISTRATURIA - ang., fr., lat.,szláv, gör. = kp-i, hatalmi iroda, elöljáróság.
MAGISTER - ang., fr., lat.,szláv, gör. = mester.
MAGNIFICO - ang., fr., lat.,szláv, gör. = csodálatos, óriási.
MAGNIFICENT - ang., fr., lat.,szláv, gör. = csodálatos, óriási.
MAGNATE - ang., fr., lat.,szláv, gör. = hatalmas, nagyon gazdag.
MAGNITUDE - ang., fr., lat.,szláv, gör. = hatalmas méret.
MAGNIFY - ang., fr., lat.,szláv, gör. = nagyítás.
MAGNIFICATIO - ang., fr., lat.,szláv, gör. = nagyobbítás.
MAGNUM - ang., fr., lat.,szláv, gör. = nagy méret.
MAJOR, MAJORITY - ang., fr., lat.,szláv, gör. = főtiszt, nagyság, többség.
MAJESTATE - ang., fr., lat.,szláv, gör. = fenséges, királyi.
MAJESTY - ang., fr., lat.,szláv, gör. = őfelsége.
MAGNUS - ang., fr., lat.,szláv, gör. = a hatalmas.
MAGIA, MAGIC - ang., fr., lat.,szláv, gör. = csoda, varázslat.
MAGI (Bibliai három király) - ang., fr., lat.,szláv, gör. = nagy tudósok.
MAH-GII - indiai, perzsa = hatalmas, fenséges.
MAHÁN, MAKHÁN - pakisztán, indiai = nagy király, hatalmas úr.
MAHATMA - indiai = nagy szent, látó.
MAHABHARATA - indiai = hatalmas szent eposz.
MAHDI - arab, iráni = hatalmas, megváltó.
MAHOMET, MAHMUD - arab, török, iráni = hatalmas próféta, Mohamed.
MAGAS, MAGOS - magyar = fennkölt, hatalmas.
MAGASZTOS - magyar = isteni.
 
  • Minden MAG, MAH, MAK, MAJ, MA kezdetű szó a világ minden nyelvén a legszebbet, leghatalmasabbat, legcsodálatosabbat jelenti, ezt tőlünk, a MAGasok népétől, a MAGyaroktól kapták.
 
  • A MAG szógyök benne van az önragozásunkban is: MAGam, MAGad, MAGa, MAGunk, MAGatok, MAGuk. Továbbá a MÁGUS - MAGAS - MAGUS (MAGÓC) a Hun-Pártus-Méd tudóst, a hatalmasok papját jelenti.
 
  • A MAGY-ÁR, MAH-GAR, azaz MAGYAR jelentése tehát: a legelsők, a nagyok árja - áradata - garja, tömege, azaz a (szellemi) hatalmasok tömege.
A Káldeus papok [Magi-k, Mágusok] már léteztek i.e. 2234-ben - Callisthenes, Simplicius. Arisztotelész szerint a Káldeus Mágusok már az egyiptomi papok előtt léteztek. A Káldeus Mágusok azt tartották, hogy az őseik már 473000 évvel i.e. 331 előtt megfigyelték a csillagokat. (Diodorus Siculus 473000-et, Cicero 370000-et, Epigenes 720 ezret, Critodemus és Berossus 480 ezret, Hipparchus 270 ezret, Khairemon of Alexandria 400 ezret mond.) „Az ókor egyetlen papsága sem volt híresebb a mágusoknál.” [Gnoli, uo.)
 
A magyar ősvallást őrző Árpád-kori magyarokhoz látogató bizánci és nyugati misszionáriusok a magyar vallás papjait „mágusok” néven említették (Dömötör Tekla [1995, 530]).
 
„A Mágusok [Magik] képezik a hét Méd [Magya/Mada] törzs egyikét, akik a perzsa királyi hercegeket nevelik.” - Herodotosz
 
„Úgy hallottam, az Isztroson [Duna] túl egyetlen nép lakik, a Méd [Magya/Madai] viseletben járó Szigünnák [Szkíták]…” - Hérodotosz
 
Ethele [Atilla], a viselet módjában és alakjában (öltözködésében) mind maga, mind nemzete a Médek [Magya/Mada] módját tartja vala” - Kézai Simon „Atilla rex Hunorum, Medorum” - „Atilla a Hunok, Médek … királya.” [Hunor/um-Medor/um = Hunor-Magor]
 
„A mágusok a napkultusz papi kasztja.” [Redards, 1965] Az Atilla szó eredetileg nem mást jelent Sumérul, mit UTU-LU. Ez a szó pedig nem mást, mint - Nap-Ember [Nap Hun] vagyis a Nap-Isten fia.
 
„A mágusok világszerte központokat létesítettek, s ezek között évezredeken át tartották a kapcsolatot (McKie [1977, 173-199J, Csáji [2004, 8J, Govedarica [2004, 21J, GKE-GA [2006,152,194,196-202]). Ilyen mágus-központ lehetett hazánkban Polgár-Csőszhalomnál i. e. 4.800-tól (GKE-GA [2006, 15-16,24,71]). Stonehenge építtetője i. e. 2.300 kőrül magyar-hun mágus volt a Kárpár-medencéből (GKE- GA [2006,25-29]). Országrésznyi mágus-központ volt az ókori médek mágus törzsének földje (a médek országának a neve Indiában: Madra; lásd i.m., 111, 116, 125), de hasonló mágus-központok léteztek a szkíta pártusok országában, Baktriában, Khorezmben, Egyiptomban. A Hindu Kus hegység és az Oxus folyó (ma: Amu Oarja) közti országokat az indiaiak Szakasztánnak, Szkíta-országnak nevezték, és azt tartották, hogy ott volt az Aranykor. Mágusok készítették fel a perzsa herceget a királyságra, az igazságosságra, bátorságra és önállóságra - és a méd mágusoknak köszönhetik a perzsák politikai és civil intézményeiket is (Gnoli [1995 ]). A mágusok királyi rangját jelzi az is, hogy a pártusok a mágusokból választják a királyokat (Sztrabón [kb. i. u.7/1977, 547]), s hogy az ázsiai királyok hadjárataikat nem vezethették a királyok előtt vonuló, s az égből hullott örökké égő tüzet hordozó mágusok nélkül (Ammianus Marcellinus ri. sz. IV. század/1993, 338]). Királyi mágusokról írt Pope 1711-ben (ld. fent), Goldwin Smith pedig arról, hogy a királyt a mágusok irányítják (ld. fent,The Oxford English Dictionary, Magian címszó).” - Grandpierre Atilla
 
Magyarság vallási, erkölcsi és tudományos irányítása a mágus papok kezében volt. Ez pedig olyan testület volt már a sumir korban, amelynek az emberi tudás és fejlődés a legnagyobb elismerés mellett csak hálás lehet. Ők rajzolták le először az emberi hangot és gondolatot betű alakjában. Így az írással az emberi haladás, tudás örökölhető közkincs lett az utókor részére is az egész világon. Az a nép tehát, amelyiknek mágus papok voltak a szellemi irányítói és vezérei, az a szellemi műveltségben nem lehetett elmaradott. Ezek a mágus papok túlélték még Szent István idején a nyugati kereszténységhez való csatlakozást is. Azután lassan eltűntek, de micsoda lelki nyomás kellett ahhoz, hogy magyar tudósok ezzel a kimondottan nagy és szent örökséggel csak titokban és lesajnált gúnnyal foglalkozhattak.
 
A Kaukázus hegységben élő kabard, adighe, oszét és abkáz [abház] törzsek között az a hagyomány, hogy ők a Kúma [Káma] és Kubán mentén lakott magyar nép leszármazottai és nyelvükben ez a szó „sten” tűzcsinálót jelent. Ez a szó származására nézve teljesen egyezik a sumir „iziten” szóval, ami magyarul szintén tűzcsinálót jelent, és ebből származott az őstelepes nép nyelvén az isten szavunk. A „honfoglalóknak” [Szerk.: Hazatérőknek!] és a perzsáknak azonos tűzimádó, helyesen tűztisztelő vallása is bizonyíték amellett amit már leszögeztem, hogy a hódító magyarság a perzsák szomszédságában levő és velük azonos gazdasági és kulturális kapcsolatot tartó, nagy múltú méd és pártus népből való, legalábbis a névadó a legnagyobb és a legtekintélyesebb megyeri törzs feltétlenül belőlük ered. A tűz megbecsülése, tisztelete nagyon ősi múltra, a tűzgerjesztés feltalálásának idejére nyúlik vissza.” - Dr. Nagy Sándor
 
Hanis Mágus elleni jegyzőkönyv: Első tanú: „Arra a kérdésre, hogy a gyógyításnak voltak-e jelenlevő tanúi, azt válaszolta, hogy jelen voltak felesége, fia Marcel, leánya Borbála, valamint Harsan, akit a nép nyelve bács [BACHUS!] néven illet és Duru, az említett Hanis szolgája. A sámán bére felől a tanú azt vallja, hogy a vádlott semmiféle pénzről nem akart tudni, amit ajánlottak neki… A gyógyítás költségére vonatkozólag azt vallotta, hogy sem maga az említett Hanis, sem segédei semmiféle pénzt nem akartak elfogadni.”
 
Második tanú: „Megkérdezték tőle, hogy Hanis pénzszerzés szándékával látogatta-e meg. Azt válaszolta, hogy az általa felajánlott pénzt a sámán visszautasította.
 
Harmadik tanú: „Arra a kérdésre, hogy a vádlott abban a reményben látogatta-e meg a betegeket, hogy tőlük pénzt szerezzen, a tanú válasza az, hogy erről nem tud, de azt tudja, hogy őtőle sok unszolás után fogadta csak el az adományt a következő szavakkal: „Egyet elfogadok, százat neked adok …”
 
Negyedik tanú: „Megkérdezték tőle, hogy kötött-e megállapodást a sámánnal, hogy őt ápolj a betegségében és házában látogassa, mire a kérdezett nemlegesen válaszolt. Tudakolták tőle azt is, hogy szokott-e a sámán és segédje Győr városában és a környező falvakban betegeket látogatni, mire a tanú azt válaszolta, hogy nagyon sokan hívják őket házaikhoz a betegek, mert szerintük a sámán jártasabb a tudományban, mint az orvos magisterek, vagy a király úr fizikusai.”
 
Ötödik tanú: „Arra a kérdésre, hogy a vádlott sámán pénzért, vagy más anyagi előnyökért látogatta-e őt meg, a tanú válasza az volt, hogy a nevezett Hanis nem kért semmit, és a neki felkínált pénzt is visszautasította.”
 
Hatodik tanú: „Hogy a sámán megállapodott-e, a gyógykezelésre vonatkozólag valamilyen összegben, azt a választ adta, hogy semmit sem fogadott el tőle, csak tejet és kenyeret.”
 
Hetedik tanú: „Márkus kovács erre a vádlott sámánt hívatta házához, aki amikor megjelent, megtapogatta a beteg érverését és azt mondotta Márkusnak és a tanúnak: „ha hisztek bennem és ha akarjátok, akkor meggyógyítalak”. Mire a házastársak egyetértve, kifejezetten megkérték öt erre és elégséges jutalmat ígértek neki. A nevezett Hanis sámán azonban azt mondotta, hogy ő nem pénzt akar, hanem BARÁTSÁGOT.” - Fehér Mátyás Jenő: Középkori magyar inkvizíció - Táltos és Mágusperek. - KI A TÁLTOS? KI A MÁGUS? KI?!
 
Pan Hon ~ Nap Hon - Nap Hun: MU-RA helységnevek ITTHUN a Kárpát [MagUra]-medencében: MuRaSzentMária, MuRaKirály, MuRakeresztÚr, MuRacsány, MuRaGárdony, MuRalövő, MuRaszilVágy, MuRaÚjfalú, MuRaSzemenye, MuRaSikLós, MuRaSzentKereszt…
 
„Káldeus [Áldeus] nyelven a KOS [KUS] csillagképnek a neve MU-lLU-HUN. jelentése: HUN-EMBER-CSILLAGA. Más formában is leírták: MU-lLU-HUN-GA. Ennek jelentése pedig: HUN-EMBER-HÁZÁNAK CSILLAGA. A Kusok, Kusiták voltak a Sumeroknál azok, kikhez „alászállt a királyság az égből”. A Sumeroknál a királyi törzs a Kusok törzse volt, belőlük lettek az özönvíz utáni első királyok.” - Prof. Badiny Jós Ferenc
 
Pártus érem 38-2 B.C. Nap és Holddal és a HUNyadiak címere

MU Csillagát vessétek egybe: a Nepál [Magarok] ami [Nap ál/él/állam] Buda születési helye, Székelyek [Atilla fekete hunjai] a Pártus-Hun Arszakida dinasztia [ebből eresztethető Atilla is Álmos is] és az „Ur Nam Mu” - „az isteni sors fia” [i.e. 2100 körül] JelKépéve.

„A napvallású Szkíták és Mágusok ősét, a mitológiai Kust, Nimród [Ménrót] ősatyját Napként tisztelték, Magógnak és Mágusnak is nevezték.” - írja Bryant (1807; idézi Oláh [1985, 16])

Skythopolisszal [Szkíták városa] kapcsolatos régi hagyomány azt is tudja, hogy Skythopolis városát a régi Beth-Shan neve mellett azért hívják Nyssá-nak is, mivelhogy itt nevelték föl annak idején a nymphák a gyermek Dionysust, azaz Bacchust. Dionysus, más szóval BacChus a régi írások szerint nem más, mint Bar-Chus, azaz Chus fia, Nimród, a „Barchus” szóban az „r” hangzása és alakra átalakulván. Viszont a görögök Bacchust Dionysos-nak nevezik, ami a Septuaginta görög fordításban maga Nimród lefordított neve.” - Zajti Ferenc

„Bács azaz Bachus.” - Fehér Mátyás Jenő: Középkori magyar inkvizíció, Táltos és Mágusperek.

„KUS nem egy személy, hanem nevével egy egész népet képviselt. A nem magyar szerzők ezt a nevet rendszerint a Kush, Cush, Chus, Cassi, Cossi és egyéb rokon grafikai formákban szerepeltetik. A Kusok-Kusiták voltak a Sumeroknál azok, kikhez „Alászállt a Királyság az Égből”. A Sumeroknál a királyi törzs a Kusok törzse volt, belőlük lettek az özönvíz utáni első királyok. A Kusok voltak annak a tudásnak birtokában, amit utódaik, a Mágusok képviseltek, ők később a Médek egyik törzse lett. Angolul: Mede, modern Perzsa: Madah, régi Perzsa: Madai, Görög: Μηδοι (Midoi), Asszír: Madayu. = MAGyar.

A Sumer szótárak Kus jellel értelmezik az „Isteni rendelkezést”, és a Kus ékjel jelentése „szarvasállat”, ami alatt Kost kell értenünk. A Sumernak nevezett ékírásos agyagtáblákból kiolvasható a Káldeus hiedelem teremtéstörténete. Eszerint Kám-ból, az Isteni Tudás Tökéletességének a világából származik Kus-Kos. Magyarul Nimrud/Ménrot [Nemroth] Nagykirály volt a Kosi-Kusi nép, őseink és a világ első tanítómestere. Ezt támasztja alá az is, hogy Perzsiát minden korai forrás Adzsemnek hívja. Higgins szerint az „adzsa” szó szanszkritul „kost” jelent. Ez pedig azt igazolja, hogy Adzsem alapítója a biblia Kus pátriárka nevében maradt fenn. Innen eredhet hát az Adzsem elnevezés, amely Kus földjét, Szkítiát, és később Kézai Simon idejében már Perzsiát, Evilátot jelöli.” - Prof. Badiny Jós Ferenc
 
„Több, mint 12 ezer évvel ezelőtt a Kárpátok vidékéről Egyiptomba ment 900 lélek RA-TA főpap vezetésével, ahol irányításuk mellett épült fel a Nagy Piramis…” - mondja Cayce, Edgar: Story of Jesus, (Jézus története) című könyvében. (New York, 1970.)
 
PI-RA-MI(S): A-KI-nek az Őrzője az oroszlántestű szfinx azaz a HUN. [HU a Teremtés és Szellem Hangja.] Az egyiptomi papiruszok szerint az Anyaország a „Lelkek földje” nevet is viselte, ahová az Ősök szellemei nyugodni tértek. Az egyiptomi papságnál ebből keletkezett az alvilág fogalma, valamint a pokolról való elképzelésük.
 
Oroszlános jogarunk: „A magyar koronázási ékszerek közt a Szent Jogar nem más, mint hegyi kristályból faragott királyi bot, a magyar népi vallásosság szentfényt gyűjtő és őrző ’gömbös-botja’, a királyi állat, az oroszlán „ékességével” jelölten. A jogar azért nem aranyból készült, mert a hegyi kristálynak ’csillagoktól kapott’ misztikus ereje van. Az Oroszlán Nap-tulajdonságokkal bír. Nap-tulajdonságok a derű, öröm, nyíltság, őszinteség, tisztaság, életerő, egészség, boldogság, boldogulás, a siker, szerencse, gazdagság, célok elérése, vágyak teljesülése, álmok megvalósulása, felemelkedés, megtisztulás és a megvilágosodás. A Nap tudatosságot, a józan észt, az értelmet, a racionalitást, a felszínt, a világosságot és a felismerést képviseli.” - Temesvári Gabilla
 
Az oroszlán ebből a forrásból ered és így lett a Méd [Magya] Birodalom és a Megyer [Magyar] Mágus Törzs JelKépe [Med/Meder/Megyer/Magyar] a Turul mellett.
 
Sumér TUR-UL jelentése: a kisebbik fény, vagy a fény fia. A TUR szógyök [fiú, kisebbik] visszaköszön a Turáni-alföld, Túr folyó, de Tura városának nevében is.
 
„A Turul, Napisten képmása, jelképe.
Tiszteli, ápolja Turán minden népe,
amióta csak a történet rója
számtalan évektől, sok ezer év óta”
 
„MagUra „sumérul” oroszlánt jelent.” - Varga Csaba
JelKépek Balról jobbra:
 
  • „Sumériából” [Mada/Méd/Magya - KiengiRa - i. e. 4. évezred]
 
  • Mittani Birodalomból [i. e. 15. század - Hurrik alapították, akik szintén Mada/Magya/Médek] alatta jelenlegi Kurd/Kürt Jazidi [Jász/Alán] jelképe.
 
  • Pálos Rend címere és legalul a Pártus Birodalom [Kr. e. 3. századtól Kr. u. 3. századig] , HatRa városából.
„A Jazidik [Jászok/Alánok] egy nagyon különleges vallásos közösség, mert ők az egyike a kevés fennmaradt vallásnak a Közel-Keleten, ami nem ábrahámi eredetű.” - mondja Matthew Barber, a Chicagói Egyetem Kelet-közeli nyelvek és Civilizációk Szakának tudósa
 
Diodorus Siculus II. 45: „E király [Scythes] utódai közt két erénye által kiváló fívér volt. Az egyiküket Palosnak, a másikat Napusnak nevezték. Dicső tetteket vittek véghez, s a királyi hatalmat megosztva népeiket nevükről részint palosoknak, részint napusoknak hívták. Idő múltával pedig e királyok ivadékai kitűntek vitézségük és hadtudományuk által és jelentős területeket hódítottak meg a Tanaistól [Don] egészen Thráciáig. Más földek ellen is tábort ütöttek, s hatalmukat Egyiptom Nílus folyamáig kiterjesztették, s leigázva a közbeeső területek számos és nagy népét, a szkíták uralmát egyfelől a Keleti Óceán felé, másfelől a Káspi-tengerig és a Maeotis taváig kiterjesztették.“ [Scythes = Nimród/Nemroth/MénRót Palos-Napus = Hunor-Magor]

Indiai szent irat, a Vishnu Purana: „A Szakák [Szkíták] népe felébred és viszi a tüzet más földekre is. A Szakák ébrednek fel elsőként, ahogy évmilliókkal ezelőtt is ők vitték a fényt! Elsőnek Nimród népe tér magához, utána a többi.” - A Mén, Amely Ő, a Menny. (k)Áldeus!

 
„Általad nyert szép Hazát Bendegúznak [Bende-Chus/Kus] Vére [Atilla].” - Kölcsey Ferenc
 
Összegezte és lerótta, Nap Hun [Németh Tamás Antal], 1983 03 23 13:30 - Nepos Magni Nemroth
 
Forrás: http://naphun.blogspot.comVissza az előző oldalra!
Pszichotronika Magyarország Segítő Csoport - Magyar