Elérhetőségek

Pszichotronika Magyarország Segítő Csoport

Konzultáció


MagUra ~ Zarathustra-Nimród-MénRót

2018.02.14. 07:28

Zarathustra évezredeken keresztül sem halványuló bölcsességét bizonyítja, azaz egyszerű törvény, az emberiség legelső erkölcsi „kódexe” [Aveszta], miszerint a boldog és elégedett élet alapfeltételei: Jó Gondolatok, Jó Szavak és Jó Tettek., amely a Természet és a KozmiKus Renddel [„ASA”] való összhangot fogalmazza meg a maga egyszerű tömörségében. „Asem Vohu” – „a KozmiKus Rend a legjobb minden jó dolgok között.” – „Az Igazságosság a Legjobb Jóság.”

Epiphanius egyházatya így világítja meg: »a hellének ezt a Nemrotot tartják Zoroasternek, aki tovább költözvén a keleti részek felé Baktriának [mai Afganisztán, Üzbegisztán és Tádzsikisztán határvidéke] alapítója lőn.«

Ugyanezt mondja Isidorus Hispalensis (De Asia XIV.3.) »Először Perzsiában keletkezett a magika mesterség, ahová ugyanis az óriás Nemrót a nyelvek összezavarodása után elment volt.«

Idézzük Kézait: »…Vissza kell térnünk Menroth óriásra, ki a nyelvek megkeződött összezavarodása után Eviláth földére méne, mellyet ezidőben Persie tartományának neveznek, és ott Eneth-től két fiat nemze, Hunort tudniillik és Magort, kiktől a hunok vagy magyarok származtak.«

Eviláthról tudnunk kell, hogy a görög-római világban létezett egy Kis- és egy Nagy-Eviláth. Az ókorban ezt az országot Hunniának nevezték, Kosmos Indikopleustes 510-ben beutazta Dél-Ará­biát, Abessziniát és Indiát s Keresztény topog­ráfia c. művében egy helyütt ezt írja: »India és Hunnia, vagyis Eviláth.« (A könyv 1527-ben jelent meg Baselben.)

HungÁria – Több ezer éves Kárpát-medencei és Közel-Keleti ŐsHonossÁgunk bizonyítékai.

„Az évszázadok hírnökei és a hírek elmondói ilyenképpen adják elő; a régi időkben a Madzsar [Magyar] törzs nemzetsége Nemród [Nimród/Ménrót] gyermekeitől származott. Nemródnak volt egy Ankisza nevű felesége, s ettől a feleségétől két fia született. Az egyiket Magornak, a másikat Hunornak hívták. Ők voltak Nemród első fiai és állandóan atyjuk palotájában tartózkodtak.”

„Hunor népét Adzsem [Perzsia] támadás érte, minek következtében ezen nép felkerekedett és Pannonija tartományba költözött. Amikor abba a tartományba érkeztek, látták, hogy csodálatosan bőséges folyamai vannak nagy számban, sok gyümölcse és bő termése van annak az országnak, és az Ő NYELVÜKÖN, Hunor népének a nyelvén beszélnek az ottani népek.”

„Ezt követően a [Pannoniai hunok] kémeket küldtek a keleten maradt hunokhoz azzal a megbízással, hogy az ottani bégek gyűjtsenek katonákat, és jöjjenek be, ebbe a gazdag országba. Így az egész ország [Pannonia] Hunornak, Nemród fiának alattvalója lett.” – Tarih-i Üngürüsz [A magyarok története] –

 

MÉD [MAGYA] BIRODALOM – Nimród-hegy [Nemrut Dağı, Çiyayê Nemrûd, նեմրութ]

 

Tudd meg, hogy mit adtunk szellemiekben a világnak, és mit sajátítottak ki tőlünk a vallásos alkotásban. Az Istennel való „SzövetsÉg” eszméjét a Méd-Pártus-Szkíta Zarathustra hirdette meg először, melyet Noéval kötött az Isten. Jézus ezt az Ős-Szövetséget újította fel az „utolsó vacsora” borában az ő vérével, mintegy vérszerződéssel. A mi őseink voltak évezredek óta az igazi keresztények, mert viselték az isteni védelem jelképét, az egyenlő szárú keresztet [körösztöt/körosztót.]

J. D. Anderson a londoni egyetemen a keleti tudományok professzora azt tanítja: „A jelenlegi összes nagy vallások felismerhetően csak a vetületei egy ősi egyetemes vallásnak.”

A teológia és a történelemtudomány szerint ez az egyetemes vallás a legrégibb kultúrájú népnek, a mi Hun-Szkíta-Magyar őseinknek vallása volt, melyet egyenesen az élő Isten nyilatkoztatott ki évezredeken át az Ő nagy fiainak, kiket a történelem Zarathustra, Buda [Buddha], Jézus és Mani néven tart nyilván, akik mind a mi Hun-Szkíta-Magyar népünk NAP gyermekei, az őshit szerint Isten fiai voltak. A magyar vallás tehát nem szekta, hanem alapvallás, Isten által kinyilatkoztatott ősvallás, melyet Zarathustra megreformált, az Isten munkatársaivá szerződtetve az embert, legyőzni az ármányt és uralomra juttatni az erényt. Jézus ezt a szövetséget pecsételte meg az ősi Szkíta szertartással, tanítványain keresztül mivelünk is.

 

„Ethele [Atilla], a viselet módjában és alakjában (öltözködésében) mind maga, mind nemzete a Médek [Madai] módját tartja vala” – Kézai Simon –

Az arab apokrif evangélium szerint már Zarathustra megjövendölte, hogy eljön Jézus. Ezen arab ev. VII. része így írja: Lőn, hogy amikor az Úr Jézus Júdea Betlehemében Heródes király idejében, megszületett, íme, mágusok jöttek Jeruzsálembe, amint azt előre megmondta Zarathustra. Az a Zarathustra, ki megalkotta, létrehozta a Zend [Aveszta] jelentése: törvény című, nevű „egyik” legrégibb Szent írást. A Zoroasztrianizmus Szent Könyve. Ez a legelső Szent Könyv („egyelőre”) és ez az emberiség történelmének leggazdagabb „Enciklopédiája”. Ugyanakkor nem más ez, mint a HUN népcsoportunk ősi vallása.

„Eliade szerint a Termékeny Félholdról származtak azon alapimpulzusok, amelyek alapvető hatással voltak az indiai és kelet-ázsiai értékrend kialakulásának folyamatára, amelyeket viszont Zoroaszter szelleme termékenyített meg, és mivel az indiai-kínai szellemiség morális alapjai végeredményben ugyanazok, mint amelyek alapjaihoz a kvantumfizika formájában ért el a nyugati világkép, következésképp az évezredekkel ezelőtti ős-eurázsiai szellemiség nem ok nélkül határozható meg kvantummorálként is csakúgy, mint India és Kelet-Ázsia szellemisége. Az évezredekkel ezelőtti zoroaszteri szellem erőteljes misszionárius-tevékenységet folytatott, amely tevékenység eredményeképpen alakult ki azon „Dharma” illetve „Tao” jellegű törvényszerűséggel jellemezhető organikus rend, amelynek jóvoltából megszülethetett az ősi eurázsiai egység az Indus-völgy, Mezopotámia, Óegyiptom, Óeurópa és a Sárga-folyam civilizációja között, amely a helyi formális különbségek ellenére tulajdonképpen egy folyamatosan összefüggő, egyetlen egészet alkotott.” – Lépő Zoltán

„Justinus írásaiból tudjuk, hogy a pártus királyokat, akik magukat Mithra [Mithrász] Napisten [Igazság Harcosa] inkarnációjának és a nap és hold testvérének nevezték, koronázásuk előtt egy barlangba vonultak vissza, ahol szent életű Pártus és Méd Mágusok közreműködésével a Szkíta misztériumokba történő beavatásnak vetették magukat alá. E megrázó és tisztító szertartást követően három mágus járult az újonnan beavatott trónvárományos elé, hogy értékes, királynak kijáró ajándékokkal, mint egy (lélekben) újszülött gyermeknek hódoljanak. A karácsonyi történettel összefüggő párhuzamok nem csak feltűnőek, hanem valósággal megdöbbentőek. [Jézushoz érkező három Pártus-Méd Mágus] MAG Népe • – MAGi – MAGIA – Magas – Magos – Mágus.

„A Mágusok [Magi] képezik a hét Méd [Magya/Madai] törzs egyikét, akik a perzsa királyi hercegeket nevelik.” – Herodotosz

„Úgy hallottam, az Isztroson [Duna] túl egyetlen nép lakik, a Méd [Madai] viseletben járó Szigünnák [Szkíták]…” – Hérodotosz

 

Három Méd-Pártus-Szkíta Mágus – A ravennai S. Apollinare Nuovo bazilika falán látható híres mozaik

 

A barlangban történő beavatási szertartás egyértelmű egyezéseket mutat a magyar alapítású pálos rend azonos rítusaival, akik az alapítás helyén, a szent övezetnek számító Pilis-hegységben tartották fönn központjukat, melynek csúcsán, Dobogókőn helyezkedik el a világ szívcsakrája, melyet a Dalai Láma is elmélkedés szándékával fölkeresett. A tibeti és egyiptomi beavatási szertartással is kimutathatóak egyezések. Hogy az egyiptomi beavatási gyakorlat említése mennyire nem légből kapott, alátámasztja a tény, hogy a Boldog Özséb által alapított magyar pálos rend magát az egyiptomi Királyok Völgyében élő Remete Szent Pál szellemi örökösének tartotta.” – Lajdi Péter

A mi mitológiánkban az Orion nekünk nem tájoló pont, hanem otthon. Orion az otthona Nimród királynak, és Csaba királyfinak is. Égi otthon, égi központ. A Nimród Orion csillagkép Pilisben való megjelenése egy olyan erőt adhatott a koronázáshoz, és egyéb szertartásokhoz, amely összekapcsolhatta az eget és földet. Az Orion a legismertebb csillagkép az északi égbolton. Régi csillagtérképekben Kaszás, Szkíta, Ozirisz vagy Nimród néven említik. Szorosan kapcsolódik a körülötte látható csillagképekhez, Orion a vadász éppen a Bikával küzd. Mai nevét az Akkád Uru-anna [mennyei fény] elnevezésből kapta. A magyar népnyelv az Oriont a Kaszás csillagnak nevezi, a kaszás kaszája, Nimród íja.

Nimród „Nagy vadász vala az Úr előtt”, világ első szakrális királya, aki az égből kapta koronáját. Az Orion csillagkép három égi út találkozásánál található. A csillagkép a vállán tartja a Tejutat [az égi haza] és a hagyomány szerint a Tejútra való felemelkedéshez az Ő segítsége [beavatása] kell. Az Orion felett a Szkíta Csodaszarvas szökell.

Az Igazi Pálos Rend Eredete

Diodorus Siculus II. 45: „E király [Scythes] utódai közt két erénye által kiváló fívér volt. Az egyiküket Palosnak, a másikat Napusnak nevezték. Dicső tetteket vittek véghez, s a királyi hatalmat megosztva népeiket nevükről részint palosoknak, részint napusoknak hívták. Idő múltával pedig e királyok ivadékai kitűntek vitézségük és hadtudományuk által és jelentős területeket hódítottak meg a Tanaistól [Don] egészen Thráciáig. Más földek ellen is tábort ütöttek, s hatalmukat Egyiptom Nílus folyamáig kiterjesztették, s leigázva a közbeeső területek számos és nagy népét, a szkíták uralmát egyfelől a Keleti Óceán felé, másfelől a Káspi-tengerig és a Maeotis taváig kiterjesztették.“

„Skythes fia Pálos Magyarország szent Pilis hegységének egy barlangjában nyugszik várva ébredését.” – Tomory Zsuzsa

Scythes = Nimród/MénRót!? Palos-Napos = Hunor-Magor!?

 

„MagUra „sumérul” oroszlánt jelent.” – Varga Csaba

MagUra JelKépek Balról jobbra:

  • „Sumériából” [Mada/Méd/Magya – KiengiRa – i. e. 4. évezred]

  • Mittani Birodalomból [i. e. 15. század – Hurrik alapították, akik szintén Mada/Magya/Médek] alatta jelenlegi Kurd/Kürt Jazidi/Jezidi [Jász] jelképe.

  • Pálos Rend címere és legalul a Pártus Birodalom [Kr. e. 3. századtól Kr. u. 3. századig] , HatRa városából.

Indiai szent irat, a Vishnu Purana:

„A Szakák [Szkíták] népe felébred és viszi a tüzet más földekre is. A Szakák ébrednek fel elsőként, ahogy évmilliókkal ezelőtt is ők vitték a fényt! Elsőnek Nimród népe tér magához, utána a többi.” – A Mén, Amely Ő, a Menny

 

Összegezte és lerótta, Nap Hun [MagUra Temes], 1983 03 23

 

Forrás:magyarnemzetikartya.hu

MagUra ~ Zarathustra-Nimród-MénRót

Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Pszichotronika Magyarország Segítő Csoport - Magyar